Quickscan Zorgdossier

Quickscan Zorgdossier

– Is de kwaliteit van uw zorgdossiers op orde?
– Wordt er binnen uw organisatie methodisch gewerkt?
– Is er aandacht voor persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn binnen het zorgleefplan?
– Worden de risico’s gesignaleerd en vertaald naar doelen in het zorgleefplan?

De Inspectie Gezondheidszorg en jeugd houdt intensief toezicht op (nieuwe) zorgaanbieders. Een kritisch punt is het werken met het zorgleefplan: de afspraken die met de cliënt en in het multidisciplinair overleg gemaakt zijn, staan in het zorgleefplan, maar worden deze afspraken om vertaald naar acties en vinden er periodieke evaluaties plaats?

Het zorgdossier bevat alle informatie die voor de zorgverlening relevant is. Het gaat hierbij om:

 • Persoonsgegevens cliënt;
 • Zorgovereenkomst;
 • Diagnose(s);
 • Zorg(leef)plan;
 • Naam en toestemming cliëntvertegenwoordiger voor uitvoering zorgplan (indien van toepassing);
 • Verslag evaluatiegesprekken;
 • Rapportage (op doelen);
 • Verslaglegging ten behoeve van de continuïteit van de dagelijkse zorg en uitvoering van het zorgplan;
 • Naam behandeld (huis)arts en eventuele andere behandelaars;
 • Eventuele vrijheidsbeperkende maatregelen;
 • Actueel medicatieoverzicht wanneer de organisatie(een deel) van het medicatieproces overneemt;
 • Uitvoeringsverzoeken (indien de er sprake is van voorbehouden handelingen);
 • In het dossier worden ook aantekeningen gemaakt van de aard en toedracht van incidenten die merkbare gevolgen voor de cliënt hebben.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens zorgdossier minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

Quickscan uitvoeren

Kleemans kan voor uw organisatie een QuickScan uitvoeren waarin we onderzoeken in welke mate er methodisch gewerkt wordt aan de hand van de zorgleefplannen. De QuickScan bestaat uit een steekproef van zorgdossiers welke grondig getoetst worden en een aantal gesprekken met uitvoerende medewerkers. Het resultaat biedt voldoende inzicht in de huidige werkwijze en geeft voldoende aandachtspunten voor het verbeteren van methodisch werken. Indien wenselijk kan er op bepaalde vooraf vastgestelde thema’s getoetst worden.

Het werken met zorgdossier en in het bijzonder het zorgleefplan is voor Kleemans al jarenlang een belangrijk onderdeel tijdens de begeleiding bij de opzet en implementatie van kwaliteitssystemen. Onze adviseurs hebben organisaties ondersteund bij:

 • Ontwikkelen Zorgdossier/Zorgleefplan;
 • Training methodisch werken (SMART-doelen formuleren) en PDCA-cyclus;
 • Voorbereiding materiële controle zorgkantoor;
 • Ondersteuning bij de implementatie van het zorgdossier/zorgleefplan.

Begeleidingsmogelijkheden

Wij bieden u het volgende aan:

 • Steekproef op locatie;
 • Rapportage en analyse van bevindingen;
 • Voorbereiding materiële controle;
 • Verbetertraject methodisch werken na bezoek IGJ of externe audit.
Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?