Voedselveiligheidscultuur

Voedselveiligheidscultuur

Binnen de voedselveiligheidsnormen en sinds kort ook binnen de Europese wetgeving (EG 852/2004, bijlage 1) is voedselveiligheidscultuur een belangrijk thema geworden.

Voedselveiligheidscultuur omvat de normen en waarden van uw organisatie op gebied van voedselveiligheid. Het is een essentiële voorwaarde dat de voedselveiligheidscultuur in een organisatie optimaal is om een voedselveiligheid te kunnen garanderen. Hoe beter de cultuur is in uw organisatie, en hiermee de bewustwording van uw personeel, hoe kleiner de kans is op rampscenario’s zoals recalls.

Wat moet u doen aan voedselveiligheidscultuur?

Dit is wat de Europese wetgeving (EG 852/2004, bijlage 1) zegt over voedselveiligheidscultuur:
1. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven zorgen voor het opzetten, in stand houden en bewijzen van een passende voedselveiligheidscultuur door aan de volgende voorschriften te voldoen:

• (a) engagement van het management, overeenkomstig punt 2, en alle werknemers voor de veilige productie en distributie van levensmiddelen;
• (b) leiderschap met het oog op de productie van veilig voedsel en het betrekken van alle werknemers bij voedselveiligheidspraktijken;
• (c) bewustzijn van de gevaren voor de voedselveiligheid en van het belang van voedselveiligheid en -hygiëne bij alle werknemers in het bedrijf;
• (d) open en duidelijke communicatie tussen alle werknemers in het bedrijf, binnen een activiteit en tussen opeenvolgende activiteiten, met inbegrip van communicatie over afwijkingen en verwachtingen;
• (e) de beschikbaarheid van voldoende middelen om de veilige en hygiënische omgang met levensmiddelen te waarborgen.

2. De beheersverbintenis omvat:

• (a) ervoor zorgen dat de rollen en verantwoordelijkheden binnen elke activiteit van het levensmiddelenbedrijf duidelijk worden gecommuniceerd;
• (b) de integriteit van het voedselhygiënesysteem handhaven wanneer wijzigingen worden gepland en uitgevoerd;
• (c) verifiëren dat de controles tijdig en efficiënt worden uitgevoerd en dat de documentatie actueel is;
• (d) zorgen voor passende opleiding en toezicht voor het personeel;
• (e) de naleving van de relevante wettelijke voorschriften waarborgen;
• (f) een voortdurende verbetering van het systeem voor het beheer van de voedselveiligheid van het bedrijf aanmoedigen, in voorkomend geval, rekening houdend met ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, technologie en beste praktijken.

3. Bij de toepassing van de voedselveiligheidscultuur wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van het levensmiddelenbedrijf.”

In de praktijk betekent dit dat u moet nadenken over de relevante aspecten die samenhangen met voedselveiligheidscultuur binnen uw bedrijf. U kunt daarbij denken aan het besef en het bewustzijn van medewerkers ten aanzien van voedselveiligheid, de wijze waarop binnen de organisatie communicatie over voedselveiligheid plaatsvind, het belang en de urgentie dat het management geeft aan voedselveiligheid, etc..

Vanuit de voedselveiligheidsnormen zoals BRC wordt daarnaast ook een plan verwacht om de voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur te verbeteren. In dit plan moeten activiteiten staan die meetbaar zijn en werken volgens het plan, do, check, act principe. Alle afdelingen in uw bedrijf die betrokken zijn bij de voedselveiligheid dienen te worden opgenomen in uw voedselveiligheids- en kwaliteitscultuurplan. Tevens dient er een klokkenluidersregeling te komen. Waar medewerkers bezorgdheden omtrent veiligheid, wettelijkheid of veiligheid van het product kunnen melden.

Voedselveiligheidscultuur meetbaar maken

Hier hebben we binnen Kleemans goed over nagedacht. Onze ervaringen in andere sectoren, met onder andere safety, hebben ons geholpen een praktische tool te ontwikkelen.
Het uitgangspunt van onze werkwijze is dat een organisatie een bepaalde volwassenheid heeft op gebied van voedselveiligheidscultuur en dat je de volwassenheidniveaus kunt koppelen aan voorwaarden.
Door deze voorwaarden te toetsen kun je de volwassenheid meetbaar maken en er een plan op baseren. Door middel van een nulmeting stellen we samen met u het volwassenheidsniveau vast op de volgende aandachtsgebieden: Leiderschap en betrokkenheid, beleid en doelen, organisatie, risico-management, procedures, implementatie en bewaking, continue verbetering.

De adviseurs van Kleemans helpen u graag hiermee verder.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans geeft u graag advies over het meten en verbeteren van uw voedselveiligheidscultuur. Wij kunnen uw organisatie begeleiden bij het uitvoeren van de meting, trainen van uw medewerkers het opzetten van een verbeterplan, het integreren van afspraken en maatregelen in uw voedselveiligheidsmanagementsysteem, etc.

Neem contact met ons op

Laat het ons weten en neem vrijblijvend contact met ons op. Onze adviseurs zijn telefonisch te bereiken via 0161 745007 of per mail via info@kleemans.nl Wij helpen u graag verder.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?