IGJ Audit

IGJ Audit op basis van Wet- en regelgeving

Bent u voorbereid op een IGJ inspectie? Voldoet u als nieuwe zorgaanbieder aan de gestelde eisen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd? Laat een audit uitvoeren door Kleemans Organisatieadvies.

Heeft u uw organisatie of praktijk op orde?

Bestuurders en zorgverleners zijn vaak verrast door een (onaangekondigd) bezoek van de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd en met name door de maatregelen die vervolgens kunnen worden opgelegd. Zaken die u, wellicht, als niet van belang acht, kunnen voor de IGJ inspectie grond zijn voor het opleggen van een maatregel.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De IGJ is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van zorg. De IGJ inspectie gebruikt verschillende toetsingskaders om te kijken of de zorg veilig en verantwoord is. Naast de geldende Wet- en regelgeving dient u als organisatie ook rekening te houden met alle op branche van toepassing zijnde veldnormen en richtlijnen.

Binnen diverse zorgsectoren zijn er kwaliteitskaders en toetsingskaders van kracht:

 • Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2021: verzorging en verpleging
 • Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017 – 2022: gehandicaptenzorg
 • Kwaliteitskader Wijkverpleging 2018: wijkverpleging
 • Kwaliteitskader Jeugd 2016: jeugdzorg
 • Algemene leveringsvoorwaarden GGZ 2017: geestelijke gezondheidszorg
 • Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 2016 en indicatoren-set geboortezorg 2017 – geboortezorg

Andere Wet- en regelgeving

Wat voor u relevant is, hangt onder andere af van het soort zorg dat u (gaat) leveren. Denk bijvoorbeeld aan de Geneesmiddelenwet, Wet BIG, Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Ook kan er Wet- en regelgeving van toepassing zijn vanuit de gemeente waar uw zorgonderneming vestigt en de gemeente(n) waar u bijvoorbeeld een zorgcontract mee heeft.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens een audit minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

brc certificaat

IGJ audit

De adviseurs van Kleemans kunnen bij u op locatie een IGJ audit uitvoeren op basis van de toetsingskaders van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en onderwerpen. Zoals hieronder opgesomd (afhankelijk van het geldende kwaliteitskader, wetten, veldnormen en richtlijnen):

 • Voorbehouden en risicovolle handelingen;
 • Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Veilig incidenten melden;
 • Wet zorg en dwang;
 • Medicatieveiligheid;
 • Kwaliteitsmanagementsysteem;
 • Zorg(leef)plan / methodisch werken.

Wilt u een IGJ audit laten uitvoeren?

Voor het uitvoeren van de audit op locatie rekenen we minimaal anderhalve dag (afhankelijk van de grootte van uw organisatie). Hiervan zijn we 1 dag aanwezig op uw locatie voor het uitvoeren van de documentenbeoordeling, observaties en interviews. Daarnaast besteden we een halve dag aan het uitwerken van de rapportage en het voortgangsadvies.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?