Wet Bescherming Persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 treedt de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG privacy wetgeving) in werking. De AVG is de Nederlandse naam voor de Europese GDPR privacywetgeving en stelt strengere eisen aan organisaties met betrekking tot de bescherming van de Wet Persoonsgegevens 2018 die zij verwerken.

Het niet voldoen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens levert risico’s op voor uw organisatie, zoals imagoschade, hoge boetes of zelfs een verbod om nog langer bepaalde persoonsgegevens te verwerken. We geven u graag advies en ondersteunen u bij het bepalen en doorvoeren van de noodzakelijke aanpassingen in uw beleid, processen en systemen. Belangrijk hierbij is dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de veranderingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en hier in hun dagelijkse werk rekening mee gaan houden.

Voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2018

Binnen deze sector zijn enkele certificatienormen van toepassing om te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2018:

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u.
Kies zelf wat u interesseert en profiteer van deze gratis kennis.

Bekijk onze downloadpagina.

brc certificaat

Bescherming persoonsgegevens

Uw organisatie moet kunnen aantonen dat bij het verwerken van persoonsgegevens aan de basisbeginselen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2018 wordt voldaan. De basisbeginselen van bescherming persoonsgegevens:

  • Rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking;
  • Welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen;
  • Toereikend, terzake dienend en beperkt tot wat nodig is voor deze doelen;
  • Persoonsgegevens dienen juist te zijn en waar nodig worden geactualiseerd;
  • Betrokkenen mogen niet langer identificeerbaar zijn dan noodzakelijk voor het doel;
  • Beveiliging gewaarborgd, middels passende technische en organisatorische maatregelen.

Advies bescherming persoonsgegevens

Kleemans beschikt over consultants die u kunnen begeleiden bij het implementeren van de eisen Wet Bescherming Persoonsgegevens 2018. Het is ook mogelijk om uw medewerkers te trainen m.b.t. de eisen en hoe u kunt voldoen aan beveiliging persoonsgegevens. Wilt u meer weten over de Wet Datalekken en over bescherming van persoonsgegevens? Vraag een adviesgesprek aan met onze consultants. Tijdens dit gesprek bespreken we wat dit voor uw organisatie betekent en hoe wij u daarbij kunnen helpen.

Quickscan Informatiebeveiliging

De overheid vindt informatiebeveiliging van klantgegevens meer en meer noodzakelijk. Uw klanten verwachten ook dat hun gegevens bij u op orde zijn. Dat is van essentieel belang voor de bedrijfsvoering en het voortbestaan van uw organisatie.

Een inadequate informatiebeveiliging kan onder meer leiden tot schade voor de klant, onnodige kosten, schade aan het imago van uw organisatie en sancties of claims, denk bijvoorbeeld aan boetes bij datalekken.

Vanaf 1 januari 2016 is er een meldingsplicht van inbreuken op de beveiliging die leiden tot diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Deze verplichting geldt voor zowel private als publieke organisaties.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?