ISO-14001

Behaal uw ISO-14001-certificaat eenvoudig

Achtergrond 

ISO-14001 is de internationale norm met betrekking tot eisen aan een milieumanagementsysteem. De norm stimuleert organisaties om hun milieuprestaties te verbeteren door ze onder andere te laten nadenken over mogelijkheden voor efficiënter energiegebruik en afvalreductie. Daarnaast is de norm sterk gericht op het voldoen aan eisen van belanghebbenden, zoals de overheid, klanten, medewerkers en de omgeving. 

Van organisaties wordt verwacht dat ze goed nadenken over milieuaspecten zoals afval, geluid, lucht- en bodemverontreiniging, water-, brandstof- en energieverbruik en opslag en gebruik van milieugevaarlijke stoffen. 

Compliance op gebied van relevante milieuwetgeving, waaronder het Activiteitenbesluit, is naast de borging van relevante milieuaspecten de belangrijkste pijler binnen ISO-14001. 

Revisie in 2015

Zoals alle andere ISO-standaarden wordt ook de ISO-14001 periodiek geëvalueerd en eventueel herzien. In 2015 heeft de laatste update plaatsgevonden. Daarmee blijft de norm in lijn met ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Denk aan klimaatverandering en duurzaamheid, maar ook aan ontwikkelingen binnen ISO zelf. De ISO-14001-norm heeft nu eenzelfde opzet als de andere ISO-normen, waardoor ze beter op elkaar aansluiten.

Naast de herziening op basis van de ISO High-Level-Structure is binnen ISO-14001 ook aandacht voor de levenscyclus van het product of de dienstverlening van een organisatie. De levenscyclusanalyse is een relevant milieuaspect voor iedere organisatie. Hierbij wordt gekeken naar de impact op milieugebied gedurende de hele levenscyclus van een product of dienstverlening.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een introductie van ISO 14001:2015 door de internationale ISO organisatie.

u ontvangt direct de download

brc certificaat

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Op de website van SCCM kunt u meer achtergrondinformatie over deze norm terugvinden.

Toepassingsgebied

ISO-14001 is toepasbaar op alle typen organisaties, van elke omvang en binnen elke sector.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans kan uw organisatie begeleiden bij het opzetten van een ISO-14001-handboek, het certificeerklaar maken van uw organisatie, het ondersteunen bij onderhoud of update van uw bestaande ISO-14001-systeem, en het trainen van uw medewerkers conform de ISO-14001-eisen.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?