Zorgdossiers en methodisch werken

Zorgdossiers en methodisch werken

Implementatie zorgdossier

Eén van de belangrijkste aandachtspunten bij het primair proces in de zorg is de totstandkoming en structuur van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Het leveren van goede zorg wordt vanuit de PDCA-cyclus onderbouwd met een zorgplan en een onderbouwend dossier. Juist gebruik van het ECD zorgt dat bevindingen vanuit dagelijkse zorg, zorgverleners, leidinggevenden, cliënten en hun mantelzorgers bij elkaar komen. Het resultaat is tevreden cliënten, blije medewerkers en een structureel en goed onderbouwd zorgdossier.

Heeft u ondersteuning nodig bij het migreren, inrichten, implementeren en in gebruik nemen van het ECD binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Methodisch werken

Er zijn verschillende termen in omloop als het gaat om methodisch werken. Welke term of definitie je ook gebruikt, het overkoepelende thema is systematisch denken en handelen. Een kenmerk van methodisch werken is dat het cyclisch is: P-D-C-A plan – do – check – act.

In zorgtermen betekent dit: gegevens verzamelen, problemen vaststellen, doelen vaststellen, interventies vaststellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Met name die laatste stappen, evalueren en bijstellen, blijven soms onderbelicht en verdienen extra aandacht. Methodisch werken is veel meer dan enkel de PDCA-cyclus rondkrijgen. Het is een complex proces waarvoor deskundigheid, inzicht en een kritische blik nodig is.

Heeft u behoefte aan inzichten en handvatten om aan de slag te gaan met methodisch werken binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Quickscan Zorgdossier en zorgplan

Beschikt uw organisatie over standaarddocumenten en formulieren die gebruikt worden om voor elke patiënt of cliënt een zorgdossier samen te stellen (digitaal of op papier). Kleemans let bij een Quickscan zorgdossier op de volgende punten:

 • Is de kwaliteit van de zorgdossiers op orde?
 • Wordt er methodisch gewerkt en is dat in de zorgdossiers aantoonbaar?
 • Is er aandacht voor Persoonsgerichte zorg en Wonen & Welzijn binnen het zorgleefplan?

Het zorg(leef)plan

Dit plan (ook wel behandelplan, zorgbeschrijving, ondersteuningsplan of begeleidingsplan genoemd) is een onderdeel van het zorgdossier. U maakt in overleg met de cliënt een zorgplan. Dit plan moet er binnen zes weken na de start van de zorgverlening zijn (binnen 24 uur een basisplan). Hierin komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

 • Welke doelen worden met betrekking tot de zorgverlening gesteld, gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt;
 • Op welke concrete wijze en binnen welke periode probeert u als zorgaanbieder en de cliënt de gestelde doelen te bereiken;
 • Wie is er voor de verschillende onderdelen van de zorgverlening verantwoordelijk, op welke wijze er afstemming tussen de meerdere zorgverleners plaatsvindt en wie de cliënt op die afstemming kan aanspreken;
 • Hoe vaak, wanneer en onder welke omstandigheden wordt de zorgverlening en de doelen in samenspraak met de cliënt geëvalueerd en geactualiseerd. De uitkomsten moeten opgenomen worden in het zorgplan.
 • Verder moet duidelijk zijn dat de cliënt instemt met het zorgplan.

Quickscan zorgdossier en zorgplan

Het is erg belangrijk om alle documenten op orde te hebben voor een compleet zorgdossier. Kleemans kan u helpen door middel van een Quickscan Zorgdossier uit te voeren. Daarmee controleren wij met een steekproef of alle benodigde documenten aanwezig zijn.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens zorgdossier minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

brc certificaat

Quickscan Zorgdossier uitvoeren

Kleemans voert voor uw organisatie een QuickScan Zorgdossier uit waarin we onderzoeken in welke mate er methodisch gewerkt wordt aan de hand van de zorg(leef)plannen. De QuickScan bestaat uit een steekproef van de zorgdossiers welke getoetst worden en een aantal gesprekken met medewerkers. Het resultaat biedt voldoende inzicht in de huidige werkwijze en geeft voldoende aandachtspunten voor het verbeteren van methodisch weken. Indien wenselijk kan er op bepaalde, vooraf vastgesteld thema’s, getoetst worden.

 

Het werken met zorgdossiers en in het bijzonder het zorgleefplan is voor Kleemans al jarenlang een belangrijk onderdeel tijdens de begeleiding bij de opzet en implementatie van kwaliteitssystemen. Zo hebben onze adviseurs organisaties ondersteund bij:

 • Ontwikkelen en ondersteuning bij implementatie zorgdossier/zorgleefplan;
 • Training methodisch werken (SMART-doelen formuleren) en PDCA-cyclus;
 • Voorbereiding materiële controle zorgkantoor.

Begeleidingsmogelijkheden

Wij bieden u het volgende aan:

 • Steekproef op locatie;
 • Rapportage en analyse van bevindingen;
 • Voorbereiding materiële controle;
 • Verbetertraject methodisch werken na bezoek IGJ of externe audit.
Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?