ISO-14001

ISO-14001

Achtergrond ISO-14001-milieumanagementsystemen
ISO-14001 is een internationale norm die eisen bevat voor een milieu-managementsysteem.
De norm helpt organisaties om hun milieuprestaties te verbeteren door ze te laten nadenken over mogelijkheden voor meer efficient gebruik van energie en reductie van afval.

Daarnaast is de norm sterk gericht op het voldoen aan de eisen van relevante belanghebbenden (overheid, klanten, medewerkers, omgeving, etc.).
Van organisaties wordt verwacht dat ze goed nadenken over relevante milieugerelateerde zaken zoals luchtvervuiling, watergebruik, energiegebruik, afval, brandstofgebruik, bodemvervuiling, geluid, etc.).

Revisie in 2015
Zoals alle andere ISO-standaarden, wordt ook de ISO-14001, periodiek geevalueerd en eventueel herzien. Daarmee blijft de norm in lijn met ontwikkelingen in de wereld om ons heen. In 2015 heeft deze update plaatsgevonden.

Hierbij kunt u denken aan de klimaatveranderingen en duurzaamheidsdiscussies, maar ook aan de ontwikkelingen binnen ISO zelf.
De ISO-14001 norm heeft nu een gelijke opzet als de andere ISO-normen, waardoor ze beter op elkaar aansluiten.

Overgang certificaten naar ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 – NEN
Certificaten die onder accreditatie zijn uitgegeven op basis van ISO 14001:2004 zijn niet meer geldig na 15 september 2018. De verloopdatum van de certificaten die in de overgangsperiode zijn uitgegeven, is uiterlijk 15 september 2018.

Toepassingsgebied
ISO-14001 is toepasbaar op alle typen organisaties, van elke omvang en binnen elke sector.

Hoe kunt u uzelf voorbereiden?
Op de website van ISO: http://www.iso.org/iso/introduction_to_iso_14001.pdf kunt u meer achtergrondinfo over deze norm terugvinden.

Begeleidingsmogelijkheden
Kleemans kan uw organisatie begeleiden bij het opzetten van een ISO-14001-handboek en het certificeerklaar maken van uw organisatie, het ondersteunen bij het onderhouden/updaten van uw bestaande ISO-14001-systeem en het trainen van uw medewerkers conform de ISO-14001-eisen.

Download Kleemans

Downloads

We hebben diverse downloads beschikbaar op onze website. Mogelijk zit hier een interessante download voor u bij.

Heeft u het gevoel dat Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?