Kwaliteitskaders zorg

Kwaliteitskaders zorg

Om een basis te vormen voor kwaliteitsverbetering, zijn er de afgelopen jaren verschillende kwaliteitskaders vastgesteld. In deze kaders wordt beschreven wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van de zorg. Tevens bieden de kwaliteitskaders opdrachten voor zorgorganisaties en zorgverleners om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De focus ligt op samen leren en ontwikkelen.

Wilt u weten in hoeverre uw organisatie voldoet aan het kwaliteitskader voor de zorg? Kleemans biedt ondersteuning bij het inzichtelijk maken van de mate waarin u aan het kwaliteitskader voldoet en op basis hiervan wordt bekeken welke verdere ondersteuning nodig is.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

In 2017 heeft het Zorginstituut het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. Dit vormt de wettelijke basis voor kwaliteit in de verpleeghuiszorg. In 2021 is er een geactualiseerde versie van het kader opgesteld. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht, maar wel zijn er aanpassingen doorgevoerd die voortvloeien uit besluiten die de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg genomen heeft de afgelopen jaren.

Neem contact op voor een QuickScan

Bent u op zoek naar meer informatie of ondersteuning als het gaat om het kwaliteitskader verpleeghuiszorg? Bent u geïnteresseerd in een QuickScan op de invoering van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg? Neem dan contact met ons op.

Kwaliteitskader gehandicaptenzorg

Met ingang van 2017 is het kwaliteitskader gehandicaptenzorg van kracht voor de gehele sector. In het kwaliteitskader gehandicaptenzorg ligt de nadruk op leren en verbeteren. Het uitgangspunt is een gedeelde visie op de vraag wat goede zorg is voor mensen met langdurige beperkingen.

Domeinen van gehandicaptenzorg

Alle domeinen van de gehandicaptenzorg vallen onder het kwaliteitskader. Deze domeinen vertegenwoordigen samen een grote diversiteit aan cliënten. Het vernieuwde kwaliteitskader gehandicaptenzorg laat ruimte voor die diversiteit: organisaties kunnen eigen accenten aanbrengen in de onderwerpen en zicht op kwaliteit intern verbeteren en extern verantwoorden.

Neem contact op voor een QuickScan

Bent u op zoek naar meer informatie of ondersteuning als het gaat om het kwaliteitskader gehandicaptenzorg? Bent u geïnteresseerd in een QuickScan op de invoering van het kwaliteitskader? Neem dan contact met ons op.

Kwaliteitskader wijkverpleging

In juni 2018 heeft het Zorginstituut het kwaliteitskader voor de wijkverpleging vastgesteld en opgenomen in het register. In het kwaliteitskader voor de wijkverpleging staat de cliënt centraal. Wat iemand zelf kan en wil, vormt het uitgangspunt voor zorgprofessionals om goede ondersteuning te bieden.

Er wordt in dit kwaliteitskader veel van wijkverpleging verwacht en de uitvoering zal veel vragen van de beroepsgroep, de zorgorganisaties en de financiers (verzekeraars, gemeenten, NZA). Niet in de laatste plaats zal veel gevraagd worden van (toekomstige) cliënten.

Bent u op zoek naar meer informatie of ondersteuning als het gaat om het kwaliteitskader wijkverpleging? Neem dan contact met ons op.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens zorgdossier minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

brc certificaat
Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?