Omgevingswet

27 jun Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is opgesteld in 2016 en uiteindelijk 6 keer uitgesteld. Na het besluit van de Eerste Kamer treedt deze op 1 januari 2024 officieel inwerking. De Omgevingswet vervangt het Activiteitenbesluit.

Onder de Omgevingswet wijzigt de structuur van de milieuregels:

 • De regels gelden voor activiteiten i.p.v. inrichtingen
 • Alleen voor een aangewezen milieubelastende activiteit (MBA) gelden Rijksregels
 • Activiteitenbesluit vervalt: regels worden verplaatst naar Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
 • Gemeenten stellen emissie-eisen voor lokale milieu thema’s zoals Geluid, Geur en voor overige MBA’s in een Omgevingsplan
 • Tot er een Omgevingsplan is (deadline 2032) geldt de bruidsschat.

Omgevingswet en milieumanagementsysteem

Per 1 januari 2024 geldt het stelsel Omgevingswet, de Omgevingswet moet op die datum geïmplementeerd zijn in het milieumanagementsysteem. Dit heeft vooral op gebied van compliance grote invloed. In het register wet- en regelgeving:

 • Op voorschriftniveau bekend zijn met eisen wet- en regelgeving
 • Borgen van de naleving van deze voorschriften (evt. via werkinstructies of procedures)
 • Beoordelen naleving verplichtingen (niet alleen W&R maar ook andere verplichtingen waar de organisatie zich aan committeert)

Invloed Omgevingswet:

 • Register wet- en regelgeving moet worden herzien
 • Groot deel bestaande regels wijzigen van grondslag
 • Deel van de regels wordt vervangen door 1 algemene zorgplicht
 • Inhoudelijk (beschermingsniveau en soms formulering gelijk)

Vanuit Kleemans kunnen wij u helpen met het omzetten van uw milieumanagementsysteem van het Activiteitenbesluit naar de Omgevingswet. Neem hiervan contact met ons via info@kleemans.nl onder vermelding van ‘Transitie Omgevingswet’.Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?