Hoofdpunten uit het Regeerakkoord voor de Thuiszorg en Pgb

14 okt Hoofdpunten uit het Regeerakkoord voor de Thuiszorg en Pgb

We hebben eindelijk een nieuwe regering, fantastisch! De afgelopen 125 dagen hebben ze natuurlijk niet alleen koffie gedronken, er is ook echt gepraat over de toekomst. De conclusies van die gesprekken staan nu opgetekend in het nieuwe regeerakkoord. In dit regeerakkoord worden allerlei onderwerpen besproken, maar wat staat er nou over de Thuiszorg, langdurige zorg en het Pgb?

Wij hebben het regeerakkoord gelezen en voor u de belangrijkste punten eruit gehaald.

Over de thuiszorg en langdurige zorg wordt in het regeerakkoord veel gezegd. Het Pgb wordt niet specifiek benoemd maar komt in de overige onderwerpen wel zijdelings terug. Het kabinet gaat geen nieuwe hervormingen doorvoeren, dat zou ook vreemd zijn, maar zet in op verbeteringen van de huidige regelingen. Goede zorg voor iedereen, op het juiste moment en de de juiste plek.

Dat was voor de vorige regering al de insteek, met de decentralisatie als gevolg. Nu wordt die lijn dus voortgezet, maar er wordt ook gezegd dat het nog niet overal goed gaat. Men wil de ervaringen van de goede voorbeelden gaan gebruiken voor de mindere voorbeelden. Er wordt in ieder geval ruim 2 miljard euro extra beschikbaar gemaakt voor de ouderenzorg, dat is mooi aangezien er hiervoor met name werd bezuinigd.

Mooie woorden natuurlijk, op papier ziet het er altijd goed uit. Maar welke punten zijn van belang voor u?

Hierbij de hoofdpunten voor de Thuiszorg en Pgb

 • Zoals al gezegd wordt er ruim 2 miljard extra beschikbaar gesteld voor de verpleeghuizen. Dat is mooi want daar is veel bezuinigd de laatste jaren, met de nodige negatieve gevolgen.
 • Dit geldt komt echter wel ergens anders vandaag. Er komt 700 miljoen minder beschikbaar voor de ziekenhuizen, en voor de wijkverpleging en de GGZ is er 100 miljoen euro minder beschikbaar. Dat wijkverpleging niet met naam genoemd wordt in het regeerakkoord is ook raar, aangezien er door het vorige kabinet zo prominent op werd ingezet. Ook is er een groot tekort aan wijkverpleegkundigen nu, dat zal er niet beter op worden als er ook nog bezuinigd gaat worden.
 • Belangrijk is dat het Pgb in alle zorgwetten verankerd blijft. Ook worden er initiatieven en experimenten ontplooid voor overige persoonsvolgende budgetten, met name bij overlappende diciplines zoals zorg en onderwijs.
 • Er wordt erkend dat kwalitatief goede zorg wordt bereikt door in te zetten op kleinschaligheid, vraaggerichte zorg, innovatie, minder regels en meer vertrouwen in de zorgprofessionals. Dat wisten we al!
 • Er wordt meer geïnvesteerd in onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook wordt er gekeken naar de kwaliteit van keukentafelgesprekken en procedures voor klachten en bezwaren, zodat die verbeterd kunnen worden.
 • Mantelzorg wordt beter op waarde geschat. Er worden betere afspraken gemaakt met de gemeenten over de ondersteuning van mantelzorgers, zoals respijtzorg en dagopvang, goede communicatie over het aanbod en de gebruikelijke hulp.
 • Administratieve lasten in de zorg worden verlaagd. Met zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraars en toezichthouders zullen schrapsessies worden gehouden om overbodige regels te schrappen. Met gemeenten wordt ook een schrapsessie georganiseerd met vrijwilligers en mantelzorgers. Goed nieuws!
 • Het kabinet gaat de financiering van passend onderwijs en zorg eenvoudiger regelen. Ook wordt de deur verder opengezet voor een budget dat ingezet mag worden in zowel zorg als onderwijs, om de verschillende financieringsbronnen te verminderen
 • In de Wmo komt er een vaste eigen bijdrage van 17,50 euro per maand. Vooral de mensen met een modaal inkomen zijn hierdoor goedkoper uit, tot wel 200 euro per maand. Daarnaast worden de bijdragen voor Wlz-zorg en beschermd wonen (Wmo) verlaagd. Onder andere het eigen vermogen wordt minder meegeteld en de stapeling van eigen bijdragen wordt tegengegaan.
 • Gemeenten worden gestimuleerd om met woningcorporaties afspraken te maken over voldoende en passende woonruimte, met bijzondere aandacht voor kleinschalige en innovatieve wooninitiatieven en doorstroom. Op zich goed nieuws, maar we hopen dat eigen regie en financiering vanuit het Pgb ook hierin terugkomt.
 • Voor kinderen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking wordt ingezet op maatwerk op basis van ervaringen van de ouders.
 • De jeugdwet wordt nader bekeken, en dan specifiek de jeugd-GGZ. De knelpunten die daaruit komen zullen worden aangepast.
 • Er wordt, na onderzoek, een wetsvoorstel voorbereid om de Wlz ook toegankelijk te maken voor GGZ-cliënten die langdurige zorg nodig hebben.
 • Discriminatie van mensen met een beperking wordt verder aangepakt. Het doel is iedereen mee te laten doen in de maatschappij, ongeacht de talenten of beperkingen.

Zoals altijd klinkt het allemaal mooi en nobel. De tijd zal leren hoeveel van deze woorden we gaan terugvinden in de dagelijkse praktijk. Met name het terugdringen van regels en bureaucratie lijkt ons een duidelijke stap die terug te zien moet zijn in het dagelijkse werk voor de hulp. Wij betreuren wel de genoemde bezuiniging op wijkverpleging en GGZ.

Hoe dan ook, de theorie staat op papier, nu nog de uitvoering in de praktijk!

 

Bron: http://www.kenniz.nl/actueel/hoofdpunten-uit-het-regeerakkoord-voor-de-thuiszorg-en-pgb

Tags:
,


Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?