Governancecode Zorg

06 jul Governancecode Zorg

De Zorgbrede Governancecode is per 1 januari 2017 vervangen door de Governancecode Zorg. De nieuwe code geldt nu voor de gehele sector, dus ook voor niet aangesloten leden van brancheorganisaties. Behalve het naleven van de code, moeten uw statuten mogelijk ook aangepast worden. De verplichting tot het toepassen van de code (en de statuten) is vooral van belang wanneer u aanbesteed bij het zorgkantoor en/of zorgverzekeraars.

Wat betekent dit?

Mogelijk moeten uw statuten worden gewijzigd (voor zover er nog geen rekening mee is gehouden). Dit kan tot uiterlijk 31 december 2018. Het betreft met name artikel 5.2.2., 6.2.2. en eventueel ook A 1.3 van de code. Er is een invoeringstermijn van één jaar om aan de code te voldoen. Bij een nieuwe aanvraag voor een WTZI-erkenning dienen de statuten nu al Governancecode-proof te zijn. Bij kleinere organisaties (minder dan 50 medewerkers) geldt dat de code “zo veel mogelijk wordt nageleefd”.
Dat de Governancecode Zorg ook van toepassing is als een zorgaanbieder niet bij één van de bij BoZ aangesloten organisaties is aangesloten blijkt uit het volgende:
– In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de verplichting opgenomen om te werken overeenkomstig de geldende Governancecode Zorg. Dit kwaliteitskader is als kwaliteitstandaard opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut. Dit houdt dus in dat iedereen die verpleeghuiszorg levert (zowel regulier als particulier) dit kwaliteitskader dient na te leven.
– Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) merken de code aan als breed gedragen veldnorm die geldt voor alle zorgaanbieders, ongeacht of zij lid zijn van één van de brancheorganisaties.
– De zorgverzekeraars en zorgkantoren stellen in hun inkoopdocumentatie doorgaans de voorwaarde of toetredingseis dat zorgaanbieders aantoonbaar uitvoering geven aan de code.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?