BRC Food Issue 8 

25 jul BRC Food Issue 8 

De conceptversie van de BRC food versie 8 is al enige tijd gepubliceerd. We zetten de verschillen met de BRC versie 7 in dit artikel voor u uiteen.

Volgende maand, augustus 2018, wordt naar verwachting, versie 8 van de BRC Food gepubliceerd.  Vanaf 1 februari 2019 zal er enkel nog tegen de versie 8 worden geauditeerd. 

Wat is nieuw?
De eerste zeven hoofdstukken van de norm zijn op alle bedrijven van toepassing, hoofdstuk 8 is van toepassing op bedrijven met  high-care, high-risk of ambient high-care producten. Hoofdstuk 9 is van toepassing op de in- en verkoop van handelsartikelen en blijft gelden als een vrijwillige module. 

Er is meer aandacht voor de belangen van alle stakeholders (directie, haccp-team, productiemedewerkers, kwaliteitsdienst, inkoopafdeling, etc.), wat o.a. terug te zien is in de toegenomen aandacht voor training, managementbetrokkenheid en leveranciersbeoordeling.  Daarnaast wordt er uitgebreider ingegaan op de competenties van medewerkers en betrokkenheid van managers op gebied van voedselveiligheid, wat naar voren komt in de vorm van leiderschap. O.a. aan de training en kennis van de HACCP-teamleider worden nu meer eisen gesteld. U moet hierbij qua competenties o.a. denken aan kennis van medewerkers over de risico’s verbonden aan hun werkzaamheden en de uitvoering van de daarbij behorende  beheersmaatregelen.  

Niet zozeer inhoudelijk, maar meer praktisch, zijn de verschillende normpunten over high risk en high care, die verspreid waren over de norm nu meer samengevoegd in sectie 8, waardoor e.e.a. beter terug te vinden is qua eisen.  

Een vrijwillige module voor handelsgoederen is opgenomen in de hoofdtekst van de norm (deel 9 van de vereisten). Handel van goederen kan dus nu ineens meegenomen worden bij de audit. Dit is echter niet vereist. Er kunnen wel afwijkingen geschreven worden als er zaken niet in orde zijn, dus het behoord wel gewoon goed geregeld te zijn. 

Verdere relevante wijzigingen:
Nieuw in sectie 1 (Leiderschap en continu verbetering) zijn de eisen van het management om een strategisch plan op te stellen om een voedselveilige cultuur binnen de organisatie te creëren: het ontwikkelen van een systeem dat werknemers vertrouwelijk zaken kunnen aangeven met betrekking tot de veiligheid, kwaliteit en integriteit van het product en zorgt dat de protocollen van de organisatie gevolgd worden. Men verwacht dus een soort klokkenluidersregeling. Maar naast deze regeling wordt tevens verwacht dat het management heeft nagedacht over methoden om de voedselveiligheidscultuur verder te verbeteren, bijv. in de vorm van periodieke toolboxmeetings. Verder wordt van het management hoge betrokkenheid verwacht door actief deel te nemen aan overleg en betrokken te zijn bij opvolging en evaluaties van acties en doelstellingen. Dit zal ook nadrukkelijker uit de verslagen van de management review naar voren moeten komen. Het voorkomen van foodfraude wordt nog belangrijker en is dus een item voor het beleidsdocument.  

De frequentie van interne audits op het systeem blijft 4x per jaar, gebaseerd op risico-analyse.  

Voor de risico-analyse op grondstoffen is nu een verplichte periodieke herziening vereist. Als er geen wijzigingen in grondstoffen zijn, want dan dient het sowieso te gebeuren, tenminste iedere 3 jaar. Kijk ook nog goed te naar de eisen die aan de goedkeuring van leveranciers worden gesteld, hier zijn ook wat veranderingen in opgetreden. Dit alles is gekoppeld aan de acceptatie van leveranciers en het resultaat daarvan moet in een overzicht beschikbaar zijn voor relevant personeel (ook bij goederenontvangst bijvoorbeeld). 

Sub sectie 4.2 (locatie beveiliging en voedselveiligheid) is grotendeels gereviseerd ten gunste van voedselveiligheid, evaluatie van bedreigingen en de verzachtende eisen.  

Sub sectie 4.11.8 is nieuw en geeft aan dat er ondersteuning geboden wordt bij locaties met betrekking tot ontwikkelingen, onderhouden en verbeteren van de omgeving door middel van een plan. Dit risico gebaseerde plan zal bevatten; monitoring van pathogenen en micro organismen met een minimum vereiste voor het monitoren van alle product gebieden waar ‘kant-en-klaar’ maaltijden blootgesteld worden aan de omgeving.  

Beheersing van de product- en productieomgeving is van groter belang geworden. Er moet goed ge-evalueert worden wat de relevante risico’s zijn en daarop een duidelijk en grondig beheersplan aantoonbaar maken. Hier zal bijvoorbeeld de Listeria-beheersing meer aandacht gaan krijgen. Lucht- en waterbeheersing worden nog iets specifieker benoemd. 

Sub sectie 5.1 (Product ontwerp en ontwikkeling) richt zich op de producenten van diervoeding om te borgen dat dit de juiste grondstoffen en ingrediënten bevat voor de juiste diersoort.  

Wijzigingen met betrekking tot het auditprotocol:
Er is een nieuw protocol toegevoegd wat het insturen van audit rapportages en communicatie met BRC eenvoudiger maakt. Vereist voor de auditor is om de rapportage aan te leveren binnen 10 dagen na de audit. Het tussentijdse rapport hoeft geen details te bevatten over de observaties tijdens de audit. Het is bedoelt voor informatie over de locatie, scope van de audit en mogelijke geschreven non-conformities. Publicatie zal verlopen via het BRC-portal. 

Andere veranderingen in de rapportage zijn nog in afwachting van het uitkomen van versie 8.  

Additioneel criteria van de audit, waarbij de auditor het label van het product evalueert op product specificaties en correctheid, wat uiteindelijk moet leiden tot minder recall acties en terugroepen van producten door verkeerd labelen. 

Als laatste het verbeteren van het uitsluiten van activiteiten rondom voedselveiligheid incidenten tussen organisatie en CI. Door te eisen dat er procedures worden vastgesteld om de CI op de hoogte te brengen van gerechtelijke stappen tegen een bedrijf met betrekking tot kwesties in verband met voedselveiligheid die de werking aanzienlijk beïnvloeden om zo regelgevende handhavingsmaatregelen te nemen. Inclusief recall of terugroep acties sinds de laatste audit.  

Ten aanzien van onaangekondigde audits zijn er geen wijziging in het kader van verplichting. Dit is nog altijd vrijwillig. 

Wilt u meer weten over BRC Food? Kijkt u dan eens hier: https://www.kleemans.nl/advies/voedselveiligheid/brc-food-certificering/

 

 Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?