BRC packaging materials issue 6

23 jul BRC packaging materials issue 6

BRC packaging materials issue 6

Sinds 1 augustus 2019 is de opvolger van de BRC Packaging materials gepubliceerd, versie 6. Deze nieuwe versie is vanaf 1 februari 2020 van start. Zoals verwacht zijn de meest recente GFSI onderwerpen verwerkt in deze nieuwe norm. In de norm zijn aanpassingen verwerkt waarmee de eisen van de norm duidelijker worden.

Nieuw in deze BRC norm

De eerste verandering die opvalt is de introductie van de voedselveiligheid- en kwaliteitscultuur, waarmee een plan wordt verwacht om deze cultuur te verbeteren. Communicatie, trainingen/instructies zijn mogelijke middelen die daarvoor kunnen worden ingezet.

Er wordt vanuit het management meer aandacht voor de doelstellingen verwacht door oorzaak analyses uit te voeren op niet behaalde doelstellingen. Daarnaast wordt er ook veel aandacht voor de effectiviteit van het food defense plan en het food fraude plan. Zoals verwacht doet in deze nieuwe versie de product authenticiteit, claims en ketenborging zijn intrede. Deze eisen resulteren in een kwetsbaarheidsanalyse plan om het risico op frauduleuze grondstoffen te minimaliseren. Naast een plan voor fraude beperking dient ook voor de product defense een beheersingsplan aanwezig te zijn. Dit heeft o.a. tot gevolg dat naast bekende gevaren ook vermelding gemaakt moet worden van voorzienbare gevaren, analyse op potentiële fraude met verpakkingsmateriaal en onvoorzien gebruik van de consument.

Oorzaak analyse als fundamenteel normpunt

Om verbeteringen goed te kunnen doorvoeren is een oorzaak analyse bij afwijkingen een zeer belangrijke stap om corrigerende en preventieve maatregelen vast te kunnen stellen. Deze oorzaak analyse is voor BRC zo belangrijk dat deze als nieuw fundamentaal normpunt is vastgesteld.

Klant focus is als paragraaf verdwenen uit de standaard wat niet betekent dat dit geen onderdeel meer is omdat de relevante klanteisen verdeeld beschreven zijn in andere normpunten.

Mondiaal karakter

BRC heeft ook aanpassingen verwerkt om de nieuwe norm een meer mondiaal karakter te geven. Dit maakt de norm ook buiten Europa beter toepasbaar. Hierdoor zijn enkele kleine aanpassingen gedaan in de eisen omtrent specificatie waarbij naast kwaliteit ook meer nadruk komt te liggen op veiligheid en wettelijkheid. Tevens dienen de specificaties op risico basis gevalideerd te worden, waarbij expliciet vermeld staat dat wijziging in samenstelling een reden voor validatie is en dat de specificatie wijziging op gepaste wijze gecommuniceerd moet worden met de klant(en).

Indien een productie locatie aangestuurd wordt vanuit een elders gevestigd hoofd kantoor dan dient de interactie tussen het hoofdkantoor en de productie locatie vastgelegd te worden waarbij alle nodige beleidsdocumenten en procedures gedocumenteerd en beschikbaar moeten zijn.

In lijn brengen met andere BRC normen

Het interne audit programma is meer in lijn gebracht met andere BRC normen waarmee een meer duidelijke uiteenzetting van de vereiste onderdelen is gegeven. Tevens is een nieuw onderdeel opgenomen om inspecties uit te voeren in de productie omgeving van food contact materialen. Daarnaast is microbiologische omgevingsonderzoek nieuw toegevoegd in deze versie.

De leveranciers selectie en beoordelingseisen zijn uitgebreid en liggen daarmee wederom meer op lijn met de overige BRC standaarden. Waarbij vooral extra aandacht is voor producten van niet-GFSI-gecertificeerde producenten en handelaren. Ook wordt in deze versie 6 op diverse punten in de norm herziene aandacht besteedt omtrent uitbestede (productie) processen zoals borgen van de traceerbaarheid ervan tijdens deze uitbestede processen. Deze traceerbaarheid borging is ook in andere normpunten meer uitgebreid beschreven.

Kleine wijzigingen in de norm

In het algemeen zijn veel tekstuele verschillen zichtbaar tussen de vorige standaard en de nieuwe versie. Daarbij zijn er nog enkele het vermelden waard.

Zo is het kader van risico analyse is extra aandacht voor de validatie van het stroomschema omdat dit vaak een punt van afwijking bleek tijdens audits.

Daarnaast wordt meer expliciet aangegeven in de norm dat de (digitale) informatie beveiligd moet zijn qua toegang en backup en eveneens een duidelijke periode aangegeven moet worden voor het bewaren van de informatie.

De grondstoffen krijgen extra aandacht door het uitbreiden van ingangscontrole eisen en voor de opslag en verzending van materialen zijn diverse nieuwe normpunten ingevoerd.

Enkele kleine aanpassingen en toevoegingen zijn tevens aangebracht in de normpunten omtrent inrichting en routing, gebruik van smeermiddelen, afvalmanagement, ongediertebeheersing, personele voorzieningen, vrijgave van de productielijn, aandacht voor verhoogde wandelpaden en specifieke training onderdelen.

In sommige gevallen zijn dat tekstuele aanpassingen van ‘kunnen’ naar ‘moeten’ waarmee eisen meer expliciet aan bod dienen te komen en de verandering daardoor wellicht groter is dan op het eerste gezicht lijkt.Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?