Medewerkerstevredenheid

Medewerkerstevredenheid

Achtergrond medewerkerstevredenheidonderzoek

Voor onze medewerkerstevredenheidsmetingen hanteren wij een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst. Deze vragenlijst is gebaseerd op twee wetenschappelijke modellen waarvan één al gedurende verschillende decennia en wereldwijd zijn nut voldoende heeft bewezen nl. het Job Demands-Control-Support-model van Karasek (1979), anderzijds gebruiken we delen uit de Copenhagen psychosocial questionnaire van Pejtersen(2010).

Onze vragenlijst bevat dan ook de volledige Job Content-Questionnaire (JCQ)(karasek,1979) en elementen uit de COPSOQ (pejtersen,2010). Op deze manier meten we niet enkel belangrijke factoren met betrekking tot de jobinhoud, jobvereisten en jobondersteuning maar tevens krijgen we zicht op cruciale randvoorwaarden die het welzijn van onze werknemer bepalen.

Aan de hand van de verzamelde gegevens delen we de werknemers in, in verschillende jobtypes. Er is wetenschappelijk aangetoond dat elk jobtype een bepaald risico op burn out, personeelsverloop en ziekteverzuim heeft.

Het begeleidingstraject:

Stap 1: Voorbereiding meting: Samen met u wordt de meting besproken en maken we een aantal praktische afspraken. U kunt hierbij denken aan afspraken omtrent de planning van de meting, het aanleveren van gegevens, de wijze van benadering van deelnemers en uw wensen voor de eindrapportage.

Stap 2: Dataverzameling: Op basis van de door u beschikbaar gestelde gegevens en de door u verkozen methodiek, papier of digitaal, verzamelen wij de gegevens.

Stap 3: Data invoer, controle en opschoning van databestanden: De gegevens van alle geretourneerde vragenlijsten worden door ons ingevoerd in SPSS (een statistisch programma). Hierna vindt controle plaats op de data-invoer en worden de gegevens opgekuist. Na het controleren en opschonen van de geretourneerde vragenlijsten, maken we een overzicht van de respons.

Stap 4: Analyse en rapportage: De ingevoerde gegevens worden door ons geanalyseerd met behulp van SPSS. De resultaten van de meting verwerken we in een rapportage. Dit rapport vormt voor de organisatie een uitstekende basis om een actieplan uit te werken om de tevredenheid van de werknemers te verhogen en dus personeelsverloop en ziekteverzuim te reduceren en het evenwicht tussen job en gezin te verbeteren.

Download Kleemans

Downloads

We hebben diverse downloads beschikbaar op onze website. Mogelijk zit hier een interessante download voor u bij.

Heeft u het gevoel dat Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?