IGJ Stresstest

IGJ Stresstest

Bent u voorbereid op een bezoek van de IGJ? Voldoet u als nieuwe aanbieder aan de gestelde eisen van de IGJ? Laat een audit uitvoeren door Kleemans.

Heeft u uw organisatie of praktijk op orde?

Menig bestuurders en zorgverleners zijn vaak verrast door een (onaangekondigd) bezoek van de Inspectie gezondheidszorg en Jeugd en met name door de maatregelen die vervolgens kunnen worden opgelegd. Zaken die u, wellicht, als niet van belang acht, kunnen voor de IGJ grond zijn voor het opleggen van een maatregel.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De IGJ is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van zorg. De IGJ gebruikt verschillende toetsingskaders om te kijken of de zorg veilig en verantwoord is. Naast de geldende wet- en regelgeving dient u als organisatie ook rekening te houden met alle op branche van toepassing zijnde veldnormen en richtlijnen.

Binnen diverse zorgsectoren zijn er (nieuwe) kwaliteitskaders van kracht.

 • Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2017: Verzorging en Verpleging;
 • Kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2017 – 2022: Gehandicaptenzorg;
 • Kwaliteitskader Wijkverpleging 2017: Wijkverpleging;
 • Kwaliteitskader Jeugd 2016: Jeugdzorg;
 • Algemene leveringsvoorwaarden GGZ 2017: Geestelijke Gezondheidszorg;
 • Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 2016 en Indicatoren-set Geboortezorg 2017: Geboortezorg.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens een stresstest minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

IGJ Stresstest

De adviseurs van Kleemans kunnen bij u op locatie een audit uitvoeren op de hoofdonderwerpen, zoals hieronder opgesomd(afhankelijk van het geldende kwaliteitskader, wetten, veldnormen en richtlijnen):

 • Beschikbaar en deskundig personeel;
 • Vergewisplicht en verklaring omtrent gedrag;
 • Afspraken onderaannemers en vrijwilligers;
 • Voorbehouden en risicovolle handelingen;
 • Opleidingsplan;
 • Kwaliteitssysteem;
 • Uitsluitingscriteria;
 • Veilig incidenten melden;
 • Vrijheidsbeperking of dwang;
 • Medicatiebeleid;
 • Meldcode huiselijk geweld/kindermishandeling;
 • Klachtenregeling;
 • Cliëntenmedezeggenschap;
 • Administratie-, declaratie-, informatie-eisen en goed bestuur.

Geïnteresseerd of vragen?

Voor het uitvoeren van de audit op locatie rekenen we minimaal anderhalve dag (afhankelijk van de grootte van uw organisatie). Hiervan zijn we 1 dag aanwezig op uw locatie voor het uitvoeren van de documentenbeoordeling, observatie en interviews. Daarnaast besteden we een halve dag aan het uitwerken van de rapportage en het voortgangsadvies.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?